bài kiểm tra chẵn lẻ trong pascal(Chơi xóc đĩa trực tuyến với phiên bản tiếng Việt.)

Bài kiểm tra chẵn lẻ trong Pascal
Ngôn ngữ lập trình Pascal là một trong những ngôn ngữ lập trình cổ điển nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy và các ứng dụng thực tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng Pascal để tạo một bài kiểm tra số chẵn lẻ đơn giản.
Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ về số chẵn và số lẻ. Số chẵn là số có thể chia hết cho 2 mà không có phần dư, trong khi số lẻ là số không thể chia hết cho 2 mà có phần dư.
Giả sử chúng ta muốn kiểm tra xem một số nguyên được nhập từ bàn phím là chẵn hay lẻ. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện điều này trong Pascal:
“`pascal
program KiemTraChanLe;

var
soNhap: integer;
bài kiểm tra chẵn lẻ trong pascal(Chơi xóc đĩa trực tuyến với phiên bản tiếng Việt.)

begin
write(‘Nhap mot so nguyen: ‘);
readln(soNhap);

if soNhap mod 2 = 0 then
writeln(‘So ‘, soNhap, ‘ la so chan’)
else
writeln(‘So ‘, soNhap, ‘ la so le’);

readln;
end.
“`
Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng biến `soNhap` để lưu giá trị số nguyên được nhập từ bàn phím. Sau đó, chúng ta sử dụng toán tử `mod` để kiểm tra phần dư của số nhập và 2. Nếu phần dư bằng 0, tức là số nhập chia hết cho 2, chúng ta hiển thị thông báo “So [số nhập] là số chẵn”. Trong trường hợp ngược lại, chúng ta hiển thị thông báo “So [số nhập] là số lẻ”.
Để chạy chương trình trên, bạn có thể sử dụng trình biên dịch Pascal như Turbo Pascal, Free Pascal hay Dev Pascal.
Cách thực hiện kiểm tra số chẵn lẻ trong Pascal khá đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong việc sử dụng Pascal để phát triển các ứng dụng phức tạp hơn. Pascal cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ khác như mảng, vòng lặp, hàm, thủ tục và đối tượng để giúp xây dựng các chương trình phong phú hơn.
Trên đây là một ví dụ về cách sử dụng Pascal để tạo một bài kiểm tra số chẵn lẻ đơn giản. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu cách thực hiện một số thao tác cơ bản trong Pascal và có thể áp dụng nó vào các bài toán thực tế của mình.

Bài này đã được đăng trong game tài xỉu online. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.